Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku Mechatronika absolwent:

  • Posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania.
  • Posiada umiejętności integracji zdobytej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu.
  • Jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach realizujących problemy związane z: konstrukcją; wytwarzaniem; sprzedażą; eksploatacją; serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.
  • Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.
  • Jest przygotowany do pracy w: przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym; przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.
  • Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.