Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia na kierunku Mechatronika trwają 3 semestry (1,5 roku). Całkowita liczba godzin zajęć wynosi 960. W uczelni stosowany jest system punktowy odpowiadający standardom European Credit Transfer System (ECTS). Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów II stopnia wynosi 90. Program studiów obejmuje zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria i seminaria).

Na program studiów składają się przedmioty:

  • kierunkowe,
  • specjalizacyjne.

Formą rozliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin, zaliczenie z oceną lub zaliczenie.

Studenci wybierają jedną z dwóch ścieżek dyplomowania, która najbardziej odpowiada ich zainteresowaniom i predyspozycjom.

  • Projektowanie mechatroniczne,
  • Technologia układów mikromechatronicznych.

Uzupełnienie wyrównawczych efektów kształcenia może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Student II stopnia Mechatroniki będzie miał możliwość realizacji wyrównawczych efektów kształcenia w ramach następujących modułów:

  1. Automatyka i robotyka z teorią sterowania
  2. Projektowanie materiałów dla mikromechatroniki
  3. Przetworniki sygnałów w mikromechatronice
  4. Układy sterowania systemami mikromechatronicznymi
  5. Projektowanie sensorów i aktuatorów mikromechatronicznych

zgodnie z siatką obowiązującą dla I stopnia Mechatroniki

Siatki studiów

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy - magister.