Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia na kierunku Mechatronika trwają 7 semestrów (3,5 roku). Całkowita liczba godzin zajęć wynosi 2550. W uczelni stosowany jest system punktowy odpowiadający standardom European Credit Transfer System(ECTS). Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów I stopnia wynosi 215. Program studiów obejmuje zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria i seminaria) oraz dwie 2-tygodniowe praktyki zawodowe w wybranych zakładach pracy. Na program studiów składają się przedmioty:

Formą rozliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin, zaliczenie z oceną lub zaliczenie. Po zaliczeniu semestru trzeciego studenci wybierają jedną z czterech specjalizacji, która najbardziej odpowiada ich zainteresowaniom i predyspozycjom.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej inżynierskiej. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy - inżynier.